0
Je winkelwagen is leeg

Algemene voorwaarden

bij Donvangorp.nl

Algemene voorwaarden van DON VAN GORP Professionele Klimmaterialen VOF, Gevestigd: J. Alberdingk Thijmlaan 11, 5051 MR Goirle,

Bezoekadres: Edisonstraat 23, 5051 DS Goirle,
Handelsregister KvK: 76481522

 1. 1  Definities

  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  Afnemer: de Consument of Ondernemer met wie DON VAN GORP een overeenkomst tot huur/koop/aanneming van werk/opdracht heeft gesloten, alsmede degene aan wie DON VAN GORP een offerte heeft uitgebracht.
  Dagen: alle kalenderdagen.
  Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
  Ondernemer: een niet Consument die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
  Overeenkomst: een overeenkomst tot huur/koop/aanneming/opdracht tussen DON VAN GORP en de Afnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.
  Meer/minderwerk: door de Afnemer gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling bovenop of verlaging van de overeengekomen prijs.
  Huurperiode: de huurtermijn als nader omschreven in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.
  Het Gehuurde: het in de Overeenkomst nader omschreven en gespecificeerde materieel dat door DON VAN GORP aan Afnemer wordt verhuurd.

 2. 2  Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden
 1. 2.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die DON VAN GORP doet, op alle Overeenkomsten die zij sluit en op alle Overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
 2. 2.2  Afwijkende (algemene) voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door DON VAN GORP zijn aanvaard en gelden uitsluitend voor de desbetreffende overeenkomst. De toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden en/of andere (algemene) voorwaarden van Afnemer wordt door DON VAN GORP uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. 2.3  Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen DON VAN GORP en Afnemer gesloten Overeenkomst en deze voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.

3 Aanbieding/offerte, informatie en totstandkoming overeenkomst

 1. 3.1  Alle aanbiedingen van DON VAN GORP zijn vrijblijvend en gebaseerd op de door Afnemer verstrekte gegevens.
 2. 3.2  Offertes zijn, tenzij anders vermeld, geldig tot maximaal dertig dagen na dagtekening.
 3. 3.3  Indien de aanvaarding door de Afnemer (ook op kennelijk ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, geldt dit als een

  afwijzing van het aanbod en is DON VAN GORP daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet tot stand.

 4. 3.4  Een samengestelde offerte/prijsopgave verplicht DON VAN GORP niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van

  de geoffreerde prijs.

 5. 3.5  Als Afnemer aan DON VAN GORP gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, gaat DON VAN GORP uit van de juistheid en volledigheid daarvan en zal zij

  haar aanbieding daarop baseren. Op de onjuistheid daarvan kan Afnemer DON VAN GORP niet aanspreken. DON VAN GORP is niet aansprakelijk voor de

  (schadelijke) gevolgen daarvan.

 6. 3.6  DON VAN GORP behoudt zich het recht voor haar prijzen te verhogen indien factoren waarop de prijzen zijn gebaseerd wijzigen. Onder bedoelde factoren

  zijn onder meer begrepen: wijziging van vrachttarieven, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland, lonen, sociale

  lasten en wisselkoersen.

 7. 3.7  Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover DON VAN GORP een order schriftelijk heeft bevestigd dan wel een Overeenkomst met

  Afnemer heeft afgesloten. De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop de orderbevestiging door DON VAN GORP is

  verzonden, dan wel de Overeenkomst door Afnemer is ondertekend of op andere wijze wordt bevestigd.

 8. 3.8  De Overeenkomst geldt voor de periode en de tarieven zoals in de Overeenkomst is vermeld of zoals anderszins is overeengekomen. De Overeenkomst

  vermeldt, voor zover het een verhuurovereenkomst betreft, de dag en tijdstip waarop de Huurperiode begint en eindigt.

4 Verplichtingen van de Afnemer bij verhuur

 1. 4.1  De Afnemer is gehouden, in het bijzonder indien de montage, aflevering en demontage van het gehuurde ter plaatse door DON VAN GORP is overeengekomen, om DON VAN GORP tijdig alle informatie te verstrekken, welke DON VAN GORP naar haar oordeel voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst nodig heeft. DON VAN GORP vertrouwt op de juistheid en volledigheid daarvan. Afnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan DON VAN GORP verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
 2. 4.2  De Afnemer zorgt er voor, op eigen kosten, dat DON VAN GORP tijdig kan beschikken:
  • –  over de voor het uitvoeren van de werkzaamheden benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals bijvoorbeeld bouwvergunningen en

   ontheffingen);

  • –  over het gebouw, het terrein of het water, waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
  • –  over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwmaterialen en hulpmiddelen;
  • –  over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.
 3. 4.3  Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens en/of de onder 4.2 genoemde faciliteiten niet of niet tijdig aan DON VAN GORP zijn verstrekt, heeft DON VAN GORP het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten – volgens de dan geldende tarieven van DON VAN GORP – bij de Afnemer in rekening te brengen.
 4. 4.4  De kosten van het benodigde gas, water en elektra zijn voor rekening van de Afnemer.
 5. 4.5  De Afnemer dient er voor te zorgen dat de door derden te verrichten werkzaamheden, die niet tot de met DON VAN GORP overeengekomen

  werkzaamheden behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

 6. 4.6  Bij het in ontvangst nemen c.q. oplevering van het Gehuurde, dient Afnemer het Gehuurde zorgvuldig op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien Afnemer daarmee gebreken of tekorten ontdekt, dient hij deze uiterlijk binnen drie werkdagen na ontdekking schriftelijk aan DON VAN GORP te melden. Gebreken die Afnemer niet tijdig heeft ontdekt omdat hij heeft nagelaten het Gehuurde bij, althans onverwijld na het in ontvangst nemen, zorgvuldig op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken, of gebreken die Afnemer niet tijdig aan DON VAN GORP schriftelijk heeft

  medegedeeld, vormen nimmer een grond voor vermindering van de huurprijs, ontbinding van de Overeenkomst en/of vergoeding van schade.

 1. 4.8  Afnemer is gehouden om gedurende de huurtermijn als een goed huisvader overeenkomstig de bestemming het Gehuurde te gebruiken. Het is de Afnemer verboden om veranderingen aan het Gehuurde aan te brengen, hiervoor te beschikken, aan derden over te dragen of te laten gebruiken, tenzij hiervoor

  schriftelijk toestemming door DON VAN GORP is verleend.

 2. 4.9  Afnemer zal DON VAN GORP onmiddellijk op de hoogte brengen indien het Gehuurde in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op

  (enig onderdeel van) het Gehuurde. Bovendien zal Afnemer aan DON VAN GORP op eerste verzoek hiertoe meedelen waar het Gehuurde zich bevindt. In het geval van beslaglegging of in het geval van een faillissement zal Afnemer de beslag leggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk op de hoogte stellen van de eigendomsrechten van DON VAN GORP

 3. 4.10  Het is, behoudens montage en demontage van het Gehuurde door de Afnemer indien dat is overeengekomen, Afnemer niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van DON VAN GORP het Gehuurde een andere bestemming te geven dan bedoeld in de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk te repareren of te demonteren, veranderingen in of aan het Gehuurde aan te brengen en daaraan zaken toe te voegen en/of aan te brengen, aan derden in huur, onderhuur of gebruik af te staan of de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of in te brengen in een vennootschap of rechtspersoon te verkopen of over te dragen dan wel met een beperkt recht te bezwaren.
 1. 4.11  Afnemer is gehouden DON VAN GORP onverwijld in kennis te stellen van noodzakelijk geworden onderhoud aan het Gehuurde. Indien Afnemer nalaat tijdig aan DON VAN GORP te melden dat onderhoud noodzakelijk is, is Afnemer gehouden de door DON VAN GORP door deze nalatigheid geleden schade te vergoeden. De kosten van noodzakelijk onderhoud, veroorzaakt door onjuist, overmatig gebruik van het Gehuurde zijn gedurende de Huurperiode voor rekening van Afnemer.
 2. 4.12  Afnemer verplicht zich ertoe DON VAN GORP te allen tijde toegang tot het Gehuurde te verschaffen, zodat DON VAN GORP c.q. een door DON VAN GORP aangewezen derde, binnen een redelijke termijn onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden kan verrichten.

5 Artikel 5 De Huurperiode

 1. 5.1  Indien Afnemer het Gehuurde niet op de overeengekomen tijdstip afneemt en dat niet aan DON VAN GORP is toe te rekenen, raakt Afnemer zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is in verzuim. Onverminderd het recht op schadevergoeding, is DON VAN GORP alsdan gerechtigd om de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. DON VAN GORP is pas gehouden om het Gehuurde aan Afnemer ter beschikking te stellen wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt en alle noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van DON VAN GORP en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan. Overschrijding van de overeengekomen termijn van de terbeschikkingstelling van het Gehuurde aan Afnemer, geeft Afnemer in geen geval recht op schadevergoeding.
 2. 5.2  Tenzij een andere wijze van retournering is afgesproken, waaronder demontage door DON VAN GORP ter plaatse, dient Afnemer het Gehuurde op de dag en tijdstip waarop de Huurperiode eindigt onbeschadigd c.q. in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Het adres van DON VAN GORP staat vermeld op de Overeenkomst en in deze voorwaarden.
 3. 5.3  Afnemer mag het Gehuurde slechts met toestemming van de DON VAN GORP buiten openingstijden of op een ander adres terugbrengen. Het is Afnemer niet toegestaan om het Gehuurde eerder terug te brengen, tenzij anders is overeengekomen. DON VAN GORP heeft wel het recht om – zonder dat Afnemer hierbij aanspraak kan maken op schadevergoeding – het Gehuurde terug te eisen.
 4. 5.4  Indien Afnemer nalaat om het Gehuurde volgens afspraak aan het einde van de Huurperiode in te leveren, dan kan DON VAN GORP het Gehuurde onmiddellijk terugnemen. De contractuele verplichtingen van Afnemer blijven bestaan tot het moment dat het Gehuurde aan DON VAN GORP is teruggegeven.
 5. 5.5  Als Afnemer het Gehuurde niet op tijd inlevert, staat het DON VAN GORP vrij om de Afnemer 125% van de daghuurprijs in rekening te brengen voor elke dag of dagdeel dat het Gehuurde te laat terugkomt.

6 Montage en demontage door DON VAN GORP

 1. 6.1  DON VAN GORP zal montage- en demontagewerkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der techniek.
 2. 6.2  Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft DON VAN GORP het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. 6.3  Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan DON VAN GORP de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 4. 6.4  Na montage door DON VAN GORP wordt het werk door Afnemer opgenomen en gecontroleerd als bedoeld in artikel 4.6, waarna het werk gedurende de huurperiode tot aan het moment van demontage door DON VAN GORP voor rekening en risico komt van Afnemer.

7 Wijzigingen en meer/minderwerk

 1. 7.1  Door de Afnemer na het verstrekken van de opdracht, respectievelijk het tot stand komen van de Overeenkomst met DON VAN GORP alsnog verlangde wijzigingen in de (uitvoering van de) Overeenkomst, moeten door de Afnemer schriftelijk aan DON VAN GORP worden gemeld vóórdat DON VAN GORP een aanvang met de uitvoering van de Overeenkomst heeft gemaakt. Deze wijzigingen worden pas onderdeel van de tussen DON VAN GORP en de Afnemer gesloten Overeenkomst nadat DON VAN GORP deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met uitvoering daarvan is begonnen. Indien de door de Afnemer gewenste wijzingen naar het oordeel van DON VAN GORP een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken, is DON VAN GORP gerechtigd de Overeenkomst met de Afnemer te ontbinden. DON VAN GORP is in dit geval niet aansprakelijk voor enige dientengevolge door de Afnemer geleden schade, van welke aard en omvang dan ook. Problemen, voortkomend uit de opgedragen wijzigingen, zijn voor rekening en risico van de Afnemer.
 2. 7.2  Indien DON VAN GORP de wijzigingen in de oorspronkelijke Overeenkomst aanvaardt of met de uitvoering daarvan is begonnen, is de Afnemer verplicht alle daaruit voortvloeiende (extra) kosten als kosten van meerwerk aan DON VAN GORP te voldoen, onverminderd de overige betalingsverplichtingen van de Afnemer ter zake van de met DON VAN GORP gesloten Overeenkomst.
 3. 7.3  Indien bedoelde wijzigingen tot gevolg hebben dat vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst ontstaat, zullen de door DON VAN GORP opgegeven termijnen worden verlengd met de periode van de vertraging. DON VAN GORP is ten aanzien van de hieruit voortvloeiende vertraging nimmer aansprakelijk jegens de Afnemer.
 4. 7.4  Indien DON VAN GORP voor het overige meent dat sprake is van meerwerk, zal zij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling doen aan de Afnemer. DON VAN GORP zal de Afnemer daarbij tevens een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van de voltooiing van de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede van de aan het meerwerk verbonden kosten.
 5. 7.5  Indien de Afnemer niet binnen vier werkdagen na de ontvangst van de in lid 4 bedoelde mededeling van DON VAN GORP heeft laten weten bezwaar te hebben tegen het meerwerk, wordt de Afnemer geacht dit meerwerk te hebben aanvaard en is de Afnemer verplicht de daaruit voortvloeiende (extra) kosten aan DON VAN GORP te voldoen.

8 Termijnen, levering en levertijd.

 1. 8.1  De door DON VAN GORP in verband met de uitvoering van de Overeenkomst aan de Afnemer opgegeven termijnen/levertijden hebben slechts een indicatieve strekking en zijn nimmer fatale termijnen.
 2. 8.2  Indien de uitvoering van de Overeenkomst door DON VAN GORP niet binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, zal DON VAN GORP de Afnemer zo spoedig mogelijk de termijn opgeven, waarbinnen de Overeenkomst kan worden uitgevoerd.
 3. 8.3  Indien enige door DON VAN GORP opgegeven termijn wordt overschreden, is DON VAN GORP ter zake eerst in verzuim nadat de Afnemer DON VAN GORP schriftelijk in gebreke heeft gesteld en DON VAN GORP een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan haar verplichtingen jegens de Afnemer te voldoen.

9 Prijzen en tarieven

 1. 9.1  Tenzij de Afnemer een Consument is, zijn de door DON VAN GORP opgegeven prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen en tarieven gelden voor de in de opdrachtbevestiging/offerte genoemde Overeenkomst conform de opgegeven specificaties en de opgegeven periode(n).
 2. 9.2  Transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van DON VAN GORP en op een door hem te bepalen wijze, tenzij het factuurbedrag excl. BTW lager is dan € 350,00 en/of het afleveradres zich – gerekend over de kortste route – buiten een straal van 75 kilometer vanaf de vestiging van DON VAN GORP bevindt. In dat geval zijn de transportkosten voor rekening van de wederpartij.
 3. 9.3  Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen zal de prijs worden vastgesteld op grond van het werkelijke aantal bestede aantal uren (regie). De prijs wordt alsdan berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van DON VAN GORP, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. 9.4  Bij regie kan een richtprijs worden afgegeven. Dit is een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de uiteindelijk verschuldigde totaalprijs bestaande uit uren en/of materialen en/of overige kosten.
 5. 9.5  Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 4 weken zullen de door de Afnemer verschuldigde kosten periodiek (wekelijks) in rekening worden gebracht.
 6. 9.6  DON VAN GORP heeft het recht alle prijsverhogende factoren ontstaan na het uitbrengen van de offerte dan wel de totstandkoming van de Overeenkomst,

  aan de Afnemer in rekening te brengen.

 7. 9.7  DON VAN GORP zal de Afnemer schriftelijk van het voornemen tot verhoging van het vaste honorarium of uurtarief op de hoogte stellen. DON VAN GORP

  zal daarbij de omvang van, en de datum waarop de prijsverhoging zal ingaan, vermelden.

 8. 9.8  Indien de Afnemer drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst de door DON VAN GORP kenbaar gemaakte verhoging van het vaste honorarium of

uurtarief van meer dan 10% niet wenst te aanvaarden, is Afnemer gerechtigd binnen 14 dagen na de bedoelde kennisgeving de Overeenkomst te ontbinden

tegen de in de kennisgeving van DON VAN GORP genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

10 Consumentenkoop, koop op afstand & retournering

 1. 10.1  Dit artikel is uitsluitend van toepassing op de Consument bij een koop op afstand in de zin van artikel 6:230g lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.
 2. 10.2  Bij een koop op afstand heeft de Consument een bedenktijd. Binnen deze bedenktijd mag de Consument de Overeenkomst ontbinden zonder opgaaf van reden. De bedoelde bedenktijd bedraagt een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de Consument of een door hem aangewezen derde, niet- zijnde de vervoerder, (1) de zaak heeft ontvangen, (2) de laatste zaak heeft ontvangen, indien de Consument in één bestelling meerdere zaken heeft besteld en deze zaken afzonderlijk worden geleverd of (3) de eerste zaak heeft ontvangen voor een Overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken

  gedurende een bepaalde periode.

 3. 10.3  De ontbinding vindt plaats door een schriftelijke mededeling van de Consument aan DON VAN GORP al dan niet met gebruikmaking van een door DON VAN

  GORP ter beschikking gesteld modelformulier.

 4. 10.4  Door een ontbinding overeenkomstig de voorgaande leden worden tevens van rechtswege alle eventuele aanvullende overeenkomsten ontbonden.
 5. 10.5  De Consument heeft geen ontbindingsrecht bij de levering van specifieke, voor hem op maat gemaakte, zaken.
 6. 10.6  Bij een Consumentenkoop mag de Consument in het geval van prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst, de

  Overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden. Tenzij de Consument binnen 14 dagen na de mededeling van de prijswijziging aan DON VAN GORP kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag DON VAN GORP er vanuit gaan dat de Consument met deze wijziging heeft ingestemd.

 7. 10.7  Tenzij DON VAN GORP de geleverde zaken zelf afhaalt/laat afhalen, moet de Consument de zaken onverwijld – maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontbinding – in de originele verpakking of emballage, ongebruikt en voor zijn eigen rekening en risico aan DON VAN GORP of een door hem gemachtigde derde retourneren.
 8. 10.8  Uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontbinding, betaalt DON VAN GORP alle van de Consument – in het kader van de desbetreffende Overeenkomst – ontvangen bedragen terug op dezelfde wijze en in dezelfde valuta als door de Consument werd gebruikt.
 9. 10.9  De verzendkosten van de geleverde goederen worden vergoed door DON VAN GORP mits alle geleverde goederen worden geretourneerd. De vergoeding voor de verzendkosten is beperkt tot het bedrag voor standaardlevering.
 10. 10.10  Tenzij DON VAN GORP de geleverde zaken zelf afhaalt/laat afhalen, kan de Consument pas terugbetaling vorderen nadat DON VAN GORP de zaken retour heeft ontvangen of de Consument heeft aangetoond dat de zaken door hem zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.
 11. 10.11  DON VAN GORP mag retour gezonden zaken weigeren of slechts een deel van de – van de Consument – ontvangen betalingen terugbetalen, indien de zaken zich niet in de originele verpakking of emballage bevinden, bewerkt zijn, gebruikt zijn (verder dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking van de zaak vast te stellen) en/of beschadigd zijn. DON VAN GORP informeert de Consument dan direct na ontvangst van de zaken.
 12. 10.12  Artikelen die speciaal bij de fabrikant besteld moeten worden zoals maatwerk producten of bijvoorbeeld verrijdbare trappen en werkbordessen kunnen niet retour genomen worden.
 13. 10.13  De Consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de zaak als zijn behandeling van de zaak verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking daarvan vast te stellen.

11 Overmacht

 1. 11.1  Indien DON VAN GORP door overmacht verhinderd wordt de Overeenkomst uit te voeren, is DON VAN GORP gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van de DON VAN GORP, zonder dat DON VAN GORP tot enige schadevergoeding gehouden is.
 2. 11.2  Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden waardoor DON VAN GORP tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals, maar niet uitsluitend tot staking, brand, externe weersomstandigheden, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen zoals in- en uitvoer beperkingen, in gebreke blijven naar toeleveranciers, transportproblemen, natuurrampen, pandemieën zoals maar niet uitsluitend COVID-19, storingen in het bedrijf van DON VAN GORP of in dat van toeleveranciers, diefstal of verduistering uit het magazijn of werkplaatsen van DON VAN GORP en voorts van alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van DON VAN GORP kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Afnemer verder nakomt. Overmacht van de toeleveranciers van DON VAN GORP wordt tevens geacht overmacht te zijn van DON VAN GORP
 3. 11.3  Indien de overmachtssituatie langer dan dertig dagen voortduurt, is Afnemer gerechtigd van DON VAN GORP te verlangen dat deze binnen acht dagen verklaart of zij de Overeenkomst wenst te ontbinden dan wel binnen een redelijke termijn alsnog zal uitvoeren. Bij gebreke van een dergelijke verklaring zal de Overeenkomst na verloop van genoemde acht dagen van rechtswege ontbonden zijn, zonder dat Afnemer noch DON VAN GORP aanspraak kan maken op enige schadevergoeding, onverminderd het recht van DON VAN GORP op betaling door Afnemer voor reeds door DON VAN GORP verrichte prestaties voordat er sprake was van een overmachtssituatie.

12 Betaling en zekerheid

 1. 12.1  Betaling door de Afnemer dient binnen 30 dagen dagen na factuurdatum te geschieden op de door DON VAN GORP aangegeven wijze, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening.
 2. 12.2  Bezwaren tegen door DON VAN GORP aan Afnemer verzonden facturen schorten diens betalingsverplichting niet op.
 3. 12.3  Indien Afnemer niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan zijn verplichtingen jegens DON VAN GORP heeft voldaan, is Afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf het moment waarop Afnemer in verzuim is tot aan de dag van de volledige betaling, is Afnemer vertragingsrente verschuldigd van 1% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van DON VAN GORP

  tot nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding.

 4. 12.4  Alle met incasso van de door DON VAN GORP gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten

  laste van Afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,– exclusief omzetbelasting. Afnemer is bij of na het aangaan van de Overeenkomst op eerste verzoek daartoe van DON VAN GORP gehouden om een waarborgsom te storten op een nader door DON VAN GORP aan te geven rekeningnummer. DON VAN GORP is gerechtigd om het ter beschikking stellen van het Gehuurde op te schorten totdat de waarborgsom volledig is voldaan. De waarborgsom wordt terugbetaald aan Afnemer aan het einde van de Overeenkomst, zonder vergoeding van rente en onder verrekening met hetgeen DON VAN GORP van Afnemer te vorderen heeft.

 5. 12.5  Voor de Consument geldt de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten. Daarbij geldt een minimumbedrag (€ 40,00) en een maximumbedrag (€ 6.775,00). Voordat incassokosten in rekening worden gebracht, wordt de Consument bij schriftelijke aanmaning minimaal een termijn van 15 dagen gegund om alsnog te betalen.
 6. 12.6  Indien naar het oordeel van DON VAN GORP de financiële positie van Afnemer daartoe aanleiding geeft, is Afnemer verplicht op eerste verzoek van DON VAN GORP onverwijld (al dan niet aanvullende) zekerheid ten genoegen van DON VAN GORP te stellen voor de nakoming van de verplichtingen van Afnemer uit hoofde van de Overeenkomst. Indien Afnemer nalaat tijdig genoegzame zekerheid te stellen, dan is DON VAN GORP gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat harerzijds de verplichting tot het betalen van schadevergoeding ontstaat.

13 Reclames/klachten & garantie

 1. 13.1  Onverminderd het bepaalde in artikel 4.6, dienen klachten over de door DON VAN GORP verrichte werkzaamheden of geleverde zaken binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk per aangetekend schrijven te worden gemeld aan DON VAN GORP Deze termijn van 14 dagen na ontdekking wordt voor de Afnemer/Consument verlengd tot 2 kalendermaanden. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat DON VAN GORP in staat is adequaat te reageren.
 2. 13.2  Klachten betreffende de uitvoering van de Overeenkomst door DON VAN GORP geven de Afnemer nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van DON VAN GORP op te schorten.
 3. 13.3  Indien DON VAN GORP een klacht gegrond acht, is DON VAN GORP gerechtigd de betreffende Overeenkomst opnieuw uit te voeren, dan wel anderszins de

klachten te (doen) verhelpen.

 1. 13.4  Afnemer/ondernemer is gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat DON VAN GORP de Overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft

  uitgevoerd, zulks onverwijld conform het in lid 1 bepaalde schriftelijk per aangetekend schrijven aan DON VAN GORP kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen 12 maanden na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen 12 maanden, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, middels een rechtsvordering geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

 2. 13.5  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, staat DON VAN GORP voor een periode van twaalf (12) maanden na (op)levering in
  voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie. Garantie is uitgesloten voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud, installatie, montage, wijziging of reparatie door Afnemer of door derden, gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door Afnemer, gebreken aan of ongeschiktheid van door Afnemer gebruikte materialen of hulpmiddelen. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering, het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever en/of onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.

14 Eigendomsvoorbehoud bij koop

 1. 14.1  Alle krachtens de overeenkomst geleverde/te leveren zaken blijven eigendom van DON VAN GORP totdat de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Deze betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens een toerekenbare tekortkoming van de wederpartij, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 2. 14.2  Bij de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken, wordt telkens de partij behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die bij het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij aanwezig zijn.
 3. 14.3  De wederpartij mag de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen, mits hij bij zijn afnemers ook een eigendomsvoorbehoud op deze zaken bedingt.
 4. 14.4  Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze niet op enige wijze verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen. De wederpartij informeert DON VAN GORP direct schriftelijk indien derden stellen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken.
 5. 14.5  Zolang de wederpartij de zaken onder zich heeft, bewaart hij deze zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van DON VAN GORP.
 6. 14.6  De wederpartij zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn

  meeverzekerd. Hij geeft DON VAN GORP op diens eerste verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.

 7. 14.7  Indien de wederpartij handelt in strijd met dit artikel of DON VAN GORP een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, mogen DON VAN GORP en zijn werknemers het terrein van de wederpartij betreden en de zaken terugnemen. Dit tast het recht van DON VAN GORP op vergoeding van schade, gederfde

  winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden niet aan.

15 Aansprakelijkheid DON VAN GORP

 1. 15.1  De aansprakelijkheid van DON VAN GORP is uitdrukkelijk beperkt tot directe schade aan zaken en personen van Afnemer veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek aan of van het Gehuurde of door opzet of grove schuld van DON VAN GORP. Tevens is de aansprakelijkheid van DON VAN GORP beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering ter zake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor de indirecte (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, is uitgesloten.
 2. 15.2  DON VAN GORP is jegens de Afnemer nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van derden, die door DON VAN GORP bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn ingeschakeld, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van DON VAN GORP
 3. 15.3  Indien en voor zover ondanks het bepaalde in voornoemde leden op DON VAN GORP enige aansprakelijkheid jegens de Afnemer rust, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting), dat aan Afnemer in rekening is of wordt gebracht voor de geleverde materialen/verrichte werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen met een maximum van € 2.500,–, tenzij en voor zoveel op basis van haar verzekering in dat specifieke geval een hoger bedrag wordt uitgekeerd. Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van DON VAN GORP. Een reeks van samenhangende schadegevallen/gebeurtenissen geldt hierbij als één schadegeval/gebeurtenis. Elke aansprakelijkheid vervalt door verloop van een jaar vanaf de schadedatum.
 4. 15.4  De Afnemer vrijwaart DON VAN GORP voor alle aanspraken van derden ter zake van schade in verband met de door DON VAN GORP uitgevoerde overeenkomsten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van DON VAN GORP en de Afnemer bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.
 5. 15.5  Ieder vermeend vorderingsrecht van Afnemer jegens DON VAN GORP vervalt indien:
  a. Afnemer geen of onvoldoende medewerking verleent aan DON VAN GORP ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten; b. Afnemer het Gehuurde niet op juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt of onderhouden;
  c. aan DON VAN GORP geen mogelijkheid tot (contra)expertise is verleend.
  d. en verder na verloop van één jaar na de schadedatum.

16 Keuringen en certificering

 1. 16.1  DON VAN GORP staat er voor in dat hij bevoegd is tot keuring en certificering van de volgende arbeidsmiddelen conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving: ladders en trappen, rolsteigers, elektrisch handgereedschap en propaangasbranders en verder alle arbeidsmiddelen die door hij als zodanig opgeeft.
 2. 16.2  De keuring omvat alleen het elektrische en visuele gedeelte van de ter keuring aangeboden arbeidsmiddelen. Andere keuringen – met name keuring van beveiligingen van stationair opgestelde machines – kan en zal DON VAN GORP niet uitvoeren. In dat geval is lid 3 van overeenkomstige toepassing.
 3. 16.3  DON VAN GORP heeft het recht om een overeengekomen keuring niet uit te voeren als:
  het te keuren object in een zodanige staat verkeert dat veiligheids- of milieurisico’s bestaan;
  a. het te keuren object afwijkt van de hierover door de wederpartij opgegeven informatie en specificaties;
  b. de wederpartij essentiële informatie heeft achtergehouden;
  c. er anderszins redelijke gronden aanwezig zijn van een keuring af te zien. Dit laatste is uitsluitend ter beoordeling van DON VAN GORP.
 4. 16.4  In deze gevallen mag DON VAN GORP de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en/of rente.
 5. 16.5  Een keuring is te allen tijde een momentopname van de staat en eigenschappen van het elektrische en visuele gedeelte van de te keuren arbeidsmiddelen. De wederpartij kan dus aan het keuringsrapport geen rechten ontlenen voor de toekomst noch hieruit andere conclusies trekken dan hetgeen het rapport vermeldt met betrekking tot de vermelde eigenschappen en de staat van het elektrische en visuele gedeelte van de gekeurde arbeidsmiddelen.
  Een keuringsopdracht geldt als voltooid op het moment dat de wederpartij keuringsrapport in ontvangst neemt.

17 Aansprakelijkheid Afnemer

 1. 17.1  Schade aan het Gehuurde, dient door de Afnemer onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan ervan, aan DON VAN GORP te worden gemeld. Afnemer is tot aan het moment dat het Gehuurde weer door DON VAN GORP in ontvangst is genomen, aansprakelijk voor alle schade aan het Gehuurde, waaronder de schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en het totaal verloren gaan.
 2. 17.2  Afnemer is voorts aansprakelijk voor alle door DON VAN GORP gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het Gehuurde in slechte staat dan wel beschadigd aan DON VAN GORP wordt teruggegeven, onverminderd het recht van DON VAN GORP op schadevergoeding.
 3. 17.3  De door of namens DON VAN GORP gemaakte expertisekosten ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het Gehuurde, komen voor rekening van Afnemer.
 1. 17.4  Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het Gehuurde dient de dagwaarde van het Gehuurde volgens de op dat moment geldende prijslijst door Afnemer aan DON VAN GORP te worden vergoed, onverminderd het verdere recht van Afnemer op nakoming, schadevergoeding of anderszins.
 2. 17.5  Indien er sprake is van een situatie zoals omschreven in het vorige lid, is Afnemer niet meer gehouden de huurtermijnen op grond van de Overeenkomst verschuldigd te betalen alsof het Gehuurde niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of verloren is gegaan.
 3. 17.6  De Afnemer, diens personeel, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht en/of onder verantwoordelijkheid van de Afnemer het Gehuurde bedienen of gebruiken, dienen bekend te zijn met de, bij het Gehuurde aanwezige/aan het Gehuurde bevestigde, gebruikers- en veiligheidsinstructies en/of (overige) handleidingen en volgens deze te handelen. Tevens staat Afnemer ervoor in dat alle personen die het Gehuurde bedienen of gebruiken bekwaam zijn ter zake van deze bediening en beschikken over de ter zake eventueel (wettelijk) verplichte diploma’s, certificaten, etc. Het voorgaande geldt op straffe van verval van iedere aansprakelijkheid van DON VAN GORP jegens Afnemer voor welke schade dan ook.
 4. 17.7  Afnemer is verplicht een (aansprakelijkheid)verzekering af te sluiten en deze verzekering in stand te houden gedurende de Huurperiode om risico’s ter zake van het gebruik van het Gehuurde af te dekken. Tenzij anders is overeengekomen, is het Gehuurde niet door DON VAN GORP verzekerd. Bij diefstal, schade, breuk of manco wordt 75% van de nieuwwaarde in rekening gebracht. De beoordeling in het magazijn van DON VAN GORP is bindend.

18 Opschorting en ontbinding

 1. 18.1  DON VAN GORP kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen op het moment dat:
  – Afnemer één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, tenzij dit niet ernstig genoeg is voor ontbinding;
  – Afnemer overlijdt, onder curatele wordt gesteld, door beslaglegging wordt getroffen, surseance van betaling aanvaardt of aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement aanvraagt of op hem de Wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard of deze verzoekt of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.
  – DON VAN GORP van het bestaan van omstandigheden afweet die van zodanige aard zijn dat hij, als hij hiervan op de hoogte was geweest, de Overeenkomst niet (op deze wijze) met Afnemer zou zijn aangegaan. In dat geval kan DON VAN GORP een vergoeding van kosten, schade en rente vragen.
 2. 18.2  Ingeval zich een situatie voordoet als bedoeld in lid 1, is DON VAN GORP c.q. een door haar aan te wijzen derde gerechtigd het Gehuurde terug te nemen, vrij van alle rechten en zonder de verplichting om het Gehuurde weer terug te leveren aan Afnemer. In een geval zoals omschreven in het bovenstaande is DON VAN GORP c.q. een door haar aan te wijzen derde gerechtigd om het terrein en gebouw van Afnemer te betreden teneinde het Gehuurde in bezit te nemen. Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde DON VAN GORP in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren en zaken die niet door DON VAN GORP zijn geregeld die zich in, aan of bij het Gehuurde bevinden, tijdig te verwijderen.
 1. 19  Persoonsgegevens

  De persoonsgegevens die worden vermeld op de Overeenkomst, worden door DON VAN GORP als verantwoordelijke mogelijk in de zin van de Algemene Verordening Gegevensverwerking verwerkt in een personenregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan DON VAN GORP uitvoering geven aan deze voorwaarden en de Overeenkomst uitvoeren, Afnemer of bestuurder optimale service en actuele producteninformatie geven en Afnemer of bestuurder gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Afnemer en bestuurder kunnen dan om inzage en correctie met betrekking tot verwerkte persoonsgegevens verzoeken en verzet aantekenen. Betreft het direct mailing, dan zal een dergelijk protest steeds worden gehonoreerd.

 2. 20  Overige bepalingen
 1. 20.1  DON VAN GORP is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. 20.2  Indien verscheidene (rechts)personen zich als Afnemer hebben verbonden, zijn zij steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel jegens DON VAN GORP

  aansprakelijk voor alle uit hoofde van de Overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.

 3. 20.3  Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectueel eigendom van DON VAN GORP, waaronder, doch niet beperkt tot auteursrechten,

  merken, handelsnamen, octrooi of ander recht uit het verhuurde te verwijderen, te gebruiken of te wijzigen. Het is Afnemer zonder schriftelijke toestemming van DON VAN GORP niet toegestaan om de intellectuele eigendomsrechten en/of foto’s en/of afbeeldingen van het Gehuurde van DON VAN GORP te gebruiken in of voor enigerlei vorm van documentatie en/of promotiedoeleinden voor DON VAN GORP en/of voor derden.

 4. 20.4  Op alle rechtsverhoudingen tussen DON VAN GORP en Afnemer, daaronder begrepen aanbiedingen en offertes van DON VAN GORP is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 5. 20.5  Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen DON VAN GORP en Afnemer, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen de vestiging van DON VAN GORP gelegen is, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.
0
No products in the cart